Avís Legal Política de Privacitat


AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), Fisioteràpia Tarragona, li informa del següent :

 • Denominació social: Fisioteràpia Tarragona
 • CIF: J43793561
 • Domicili social: C/ Del Cardenal Cervantes, 22 baixos
 • Inscrita en el Registre Mercantil de:
 • Telèfon: 977 211 921
 • Email: agine@fisioterapeutes.org
 • Contacte DPO: delegadopd@stericycle.com
 • Autorització administrativa:
 • Doctors col·legiats: AGUSTÍ GINÉ COT, col·legiat 2400
 • Codis de conducta als quals està adherit i la forma de consultar-los electrònicament.


2. ÚS DEL PORTAL

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, però per poder complir amb les finalitats d'alguns dels serveis oferts per Fisioteràpia Tarragona l'usuari ha d'omplir prèviament el corresponent formulari. Per tant, si no es faciliten les dades necessàries o no ho fa correctament no podran atendre les sol·licituds, sens perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut de la web.

3. USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment. L'Usuari:

 • Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Fisioteràpia Tarragona per als fins assenyalats.

 • És responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Fisioteràpia Tarragona o de tercers.


4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Fisioteràpia Tarragona per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Fisioteràpia Tarragona o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Fisioteràpia Tarragona. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Fisioteràpia Tarragona. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Fisioteràpia Tarragona.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

Fisioteràpia Tarragona no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6. MODIFICACIONS:

Fisioteràpia Tarragona es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

7. ENLLAÇOS:

En el cas que en el portal es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Fisioteràpia Tarragona no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Fisioteràpia Tarragona assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8. DRET D'EXCLUSIÓ:

Fisioteràpia Tarragona es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

9. GENERALITATS:

Fisioteràpia Tarragona perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

10. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

Fisioteràpia Tarragona podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades , així com en la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, Fisioteràpia Tarragona li informa del següent:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament és Fisioteràpia Tarragona les dades identificatives es troben en el punt 1 de l'AVÍS LEGAL.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Fisioteràpia Tarragona tractarà la informació que faciliti l'usuari a través del lloc web per tal de:

 • Gestionar la prestació dels serveis sol·licitats (consultes / gestió de cites) i la gestió administrativa derivada dels mateixos.

 • Execució del contracte de compravenda dels productes que ha adquirit i la gestió administrativa derivada dels mateixos.

 • Remetre periòdicament newsletters, comunicacions comercials sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb l'activitat professional de Fisioteràpia Tarragona quan l'usuari ho autoritzi.

 • Valorar la candidatura de l'usuari en el cas que es recullin currículums a través del web.

Durant quant de temps es conservaran les seves dades?

Les dades personals es conservaran mentre l'usuari no sol·liciti la supressió dels mateixos i, en tot cas, i durant els anys necessaris per complir les obligacions legals que estableixi la normativa vigent al respecte, o per fer front a les possibles responsabilitats que poguessin sorgir .

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació de Fisioteràpia Tarragona per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es basa en el consentiment de la persona interessada així com en l'execució de la relació contractual en el cas de compres i seguiment de les mateixes.

A quins destinataris es comunicaràn les seves dades?

Amb caràcter general les dades no seran cedides a tercers, llevat que ho estableixi la legislació vigent.

Quins són els drets de l'usuari?

L'usuari té dret a obtenir confirmació sobre si Fisioteràpia Tarragona està tractant dades personals que li concerneixen o no. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van motivar la seva recollida. En determinades circumstàncies l'usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, i en aquest cas únicament es conservaran bloquejats per a l'exercici o la defensa en reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas Fisioteràpia Tarragona deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o defensa de possibles reclamacions . A més dels drets anteriors, l'usuari també tindrà el dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Disposa de la informació necessària en www.agpd.es. Vostè podrà exercir materialment els seus drets aportant còpia del seu DNI o document oficial que li identifiqui, mitjançant l'enviament d'un mail o per correu postal dirigint-se a Fisioteràpia Tarragona les dades identificatives es troben en el punt 1 de l'AVÍS LEGAL.

Quines mesures de seguretat implantem per protegir les seves dades?

Fisioteràpia Tarragona tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.


Configuración de cookies


En caso de pulsar Guardar configuración sólo se aplicarán las cookies seleccionadas. En caso de no haber seleccionado ninguna, sólo se cargarán las básicas para el correcto funcionamiento de la web.

 
 


Este sitio Web utiliza cookies para mejorar la experiencia de navegación